หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่น้อยบ่แหนง
อักษรล้านนา
บน้อฯยฯบแหนฯง
เทียบอักษรไทย
[บ่น้อยบ่แหนง]
ความหมาย

ก.ไม่สนใจ,ไม่อินังขังขอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่น้อยบ่แหนง (บน้อฯยฯบแหนฯง)