หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่นาน
อักษรล้านนา
บนาฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่นาน]
ความหมาย

ว.เกือบจะ,จวนจะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่นาน (บนาฯ)