หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ถ้า
อักษรล้านนา
บถ้า
เทียบอักษรไทย
[บ่ถ้า]
ความหมาย

ก.ไม่รอ,ไม่คอย; ว.ไม่ต้อง -ใช้เติมหน้าคำกิริยามีความหมายเชิง ปรามว่า อย่าได้...ซึ่งมีความหมายหนักแน่นน้อยกว่า บ่หื้อ...เช่น บ่ถ้ากองหา - อย่าได้รอคอย เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ถ้า (บถ้า)