หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่ถูกบ่ถิ้ม
อักษรล้านนา
บถูกบถิ้มฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่ถูกบ่ถิ้ม]
ความหมาย

ก.ไม่ถูกต้อง,ผิดมหันต์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ถูกบ่ถิ้ม (บถูกบถิ้มฯ)