หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ต๊าเตื้อ
อักษรล้านนา
บท้าฯเทิ่อฯอ
เทียบอักษรไทย
[บ่ท้าเทื่อ]
ความหมาย

ก.ยังไม่สู้,

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ต๊าเตื้อ (บท้าฯเทิ่อฯอ)