หน้าหลัก
บ่ต๊า
บท้าฯ
[บ่ท้า]

ก.ไม่นับ,ไม่สู้,ยอมแพ้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ต๊า (บท้าฯ)