หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่ต้อง
อักษรล้านนา
บต้อฯง
เทียบอักษรไทย
[บ่ต้อง]
ความหมาย

ว.ไม่จำเป็นที่จะ..., ไม่สมควรที่จะ...

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ต้อง (บต้อฯง)