หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่ตึ๊กบ่เต๊า
อักษรล้านนา
บทึบเทั้าฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่ทึกบ่เท้า]
ความหมาย

ว.ไม่มีที่สิ้นสุด,

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ตึ๊กบ่เต๊า (บทึบเทั้าฯ)