หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ตึ๊ก
อักษรล้านนา
บทึกฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่ทึก]
ความหมาย

ก.ไม่ถึง,ไม่ถึงที่สุด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ตึ๊ก (บทึกฯ)