หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ตันมึ้ง
อักษรล้านนา
บทันฯมึ้งฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่ทันมึ้ง]
ความหมาย

ก.ไม่ได้ระวังตัว,ไม่ทันระวังตัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ตันมึ้ง (บทันฯมึ้งฯ)