หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ตันกึ๊ด
อักษรล้านนา
บทันฯคึดฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่ทันคึด]
ความหมาย

ก.ไม่ทันคิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ตันกึ๊ด (บทันฯคึดฯ)