หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่ตัน
อักษรล้านนา
บทันฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่ทัน]
ความหมาย

ก.ตามไม่ทัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ตัน (บทันฯ)