หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ดีผ่อดีกอย
อักษรล้านนา
บดีผํอฯดีคอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่ดีผ่อดีคอย]
ความหมาย

ว.ไม่ น่าดู,ไม่น่าชม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ดีผ่อดีกอย (บดีผํอฯดีคอฯยฯ)