หน้าหลัก
บ่ดีผ่อดีกอย
บดีผํอฯดีคอฯยฯ
[บ่ดีผ่อดีคอย]

ว.ไม่ น่าดู,ไม่น่าชม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ดีผ่อดีกอย (บดีผํอฯดีคอฯยฯ)