หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ดีจูดีเอา
อักษรล้านนา
บดีชูดี´า
เทียบอักษรไทย
[บ่ดีชูดีเอา]
ความหมาย

ว.ใช้การไม่ได้,ไม่น่าใช้,น่ารังเกียจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ดีจูดีเอา (บดีชูดี´า)