หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ดี
อักษรล้านนา
บดี,บีดฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่ดี]
ความหมาย

ว๑.เลว,ไม่ดี; ว๒.คำประกอบหน้ากิริยามีความหมายว่าไม่น่าจะ, ไม่สมควรที่จะ เช่น บ่ดีไป - ไม่ควรไป, ไม่น่าจะไป เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ดี (บดี,บีดฯ)