หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ดาย
อักษรล้านนา
บดายฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่ดาย]
ความหมาย

ว.เปล่า,เท่านั้น; เช่น กิ๋นเข้าบ่ดาย - กินข้าวเปล่าไม่มีอาหาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ดาย (บดายฯ)