หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ดั๋ก
อักษรล้านนา
บดักฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่ดัก]
ความหมาย

ว.ไม่หยุดส่งเสียง; เช่น ไห้บ่ดั๋ก - ร้องไห้ไม่หยุด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ดั๋ก (บดักฯ)