หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่จ้างปาก
อักษรล้านนา
บช่างฯปากฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่ช่างปาก]
ความหมาย

ก.พูดไม่เป็น,พูดไม่ออก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่จ้างปาก (บช่างฯปากฯ)