หน้าหลัก
บ่จ้างจั๋ก
บช่างฯจักฯ
[บ่ช่างจัก]

ว.ไม่อาจจะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่จ้างจั๋ก (บช่างฯจักฯ)