หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่จ้างจั๋ก
อักษรล้านนา
บช่างฯจักฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่ช่างจัก]
ความหมาย

ว.ไม่อาจจะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่จ้างจั๋ก (บช่างฯจักฯ)