หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่จ้าง
อักษรล้านนา
บช่างฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่ช่าง]
ความหมาย

ก.ทำไม่เป็น,ทำไม่ได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่จ้าง (บช่างฯ)