หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่จู
อักษรล้านนา
บชู
เทียบอักษรไทย
[บ่ชู]
ความหมาย

ว.ไม่ตกลง,ไม่ยอม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่จู (บชู)