หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่จุ๋กบ่ยั้ง
อักษรล้านนา
บจุกบยั้งฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่จุกบ่ยั้ง]
ความหมาย

ก.ไม่หยุดไม่หย่อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่จุ๋กบ่ยั้ง (บจุกบยั้งฯ)