หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่ง
อักษรล้านนา
บ฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่ง]
ความหมาย

ก๑.ระบุ,กำหนด,บอก,ชี้ ก๒.เจาะ ออก,เอาออก เช่น บ่งหนาม; บ่อง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ง (บ฿งฯ)