หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ขึ๋ด
อักษรล้านนา
บขึดฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่ขึด]
ความหมาย

ว.ไม่เป็นเสนียดจัญไร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ขึ๋ด (บขึดฯ)