หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่ก้าย
อักษรล้านนา
บค่าฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่ค่าย]
ความหมาย

ว.ไม่เบื่อหน่าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ก้าย (บค่าฯยฯ)