หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่กิ๋นเข้ากิ๋นน้ำ
อักษรล้านนา
บกินฯเขั้ากินฯนาฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่กินเข้ากินน้ำ]
ความหมาย

ก.ไม่กินข้าวปลาอาหาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่กิ๋นเข้ากิ๋นน้ำ (บกินฯเขั้ากินฯนาฯ)