หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่กิ๋นน้ำ
อักษรล้านนา
บกินฯนาฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่กินน้ำ]
ความหมาย

ก.ไม่ดื่มน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่กิ๋นน้ำ (บกินฯนาฯ)