หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่กว่า
อักษรล้านนา
บก่วฯา
เทียบอักษรไทย
[บ่กว่า]
ความหมาย

ก.ไม่ไป,ไม่ขัดขืน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่กว่า (บก่วฯา)