หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บ่
อักษรล้านนา
บ
เทียบอักษรไทย
[บ่]
ความหมาย

ว.บ่ - คำใช้นำหน้ากิริยา (ยืน เดินนั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ พูด คิด( แสดงความหมายปฏิเสธ; เช่น บ่กิ๋น-ไม่กิน,บ่อู้-ไม่พูด,บ่เยียะ-ไม่ทำ เป็นต้น และอาจออกเสียงเป็น บ่า ก็ได้ เช่น บ่ากิ๋น,บ่าอู้,บ่าเยียะ มีความหมายเหมือนกัน ยกเว้นบางคำเท่านั้น (ถ้าเขียน "บ่อ-บอฯ" หมายถึง บ่อน้ำ-บอฯนาฯ)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่ (บ)