หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บู้บี้บูบบีบ
อักษรล้านนา
บู้บี้บูบีปฯ
เทียบอักษรไทย
[บู้บี้บูบบีบ]
ความหมาย

ดู...บู้บี้บูบีบ, ดู...บ้วม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บู้บี้บูบบีบ (บู้บี้บูบีปฯ)