หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บู้บี้
อักษรล้านนา
บู้บี้
เทียบอักษรไทย
[บู้บี้]
ความหมาย

ว.บุบบิบ,ยุบแฟบลงไป,ยู่ยี่; บู้บี้บูบบีบ,บูบบีบบู้บี้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บู้บี้ (บู้บี้)