หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บู้
อักษรล้านนา
บู้
เทียบอักษรไทย
[บู้]
ความหมาย

ว.บุบ,ยุบ,ยู่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บู้ (บู้)