หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บูราณ
อักษรล้านนา
บูราณฯ
เทียบอักษรไทย
[บูราณ]
ความหมาย

ดู...บัวราณ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บูราน (บูราณฯ)