หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บูบบาบ
อักษรล้านนา
บูบาฯบฯฯ
เทียบอักษรไทย
[บูบบาบ]
ความหมาย

ว.ไม่ละเอียด เช่น น้ำพริกหนุ่ม เป็นน้ำพริกชนิดที่โขลกไม่ละเอียด เรียกว่า "ต๋ำบูบบาบ"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บูบบาบ (บูบาฯบฯฯ)