หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บุ๋บหอบุ๋บเฮือน
อักษรล้านนา
บุหํอฯบุเริอฯร
เทียบอักษรไทย
[บุบหอบุบเรือน]
ความหมาย

ก.ทุบทำลายข้าวของบ้านเรือน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บุ๋บหอบุ๋บเฮือน (บุหํอฯบุเริอฯร)