หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บุ๋บ
อักษรล้านนา
บุ
เทียบอักษรไทย
[บุบ]
ความหมาย

ก.ทุบ,ตี; เช่น บุ๋บหมา - ตีหมา,บุ๋บโต๊ะ - ทุบโต๊ะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บุ๋บ (บุ)