หน้าหลัก
บุ๋ตต๋าบุตตี๋
บุตตฯาบุตีตฯ
[ปุตตาปุตตี]

น.ลูกผู้ชายและลูกผู้หญิง (ยืม-บาลี ปุตฺตาปุตฺตี)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บุ๋ตต๋าบุตตี๋ (บุตตฯาบุตีตฯ)