หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บุ๋ตต๋าบุตตี๋
อักษรล้านนา
บุตตฯาบุตีตฯ
เทียบอักษรไทย
[ปุตตาปุตตี]
ความหมาย

น.ลูกผู้ชายและลูกผู้หญิง (ยืม-บาลี ปุตฺตาปุตฺตี)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บุ๋ตต๋าบุตตี๋ (บุตตฯาบุตีตฯ)