หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บุ่นหนาม
อักษรล้านนา
บุ่รหนฯามฯ
เทียบอักษรไทย
[บุ่นหนาม]
ความหมาย

ก.ฝ่าดงหนาม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บุ่นหนาม (บุ่รหนฯามฯ)