หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บุ่น
อักษรล้านนา
บุ่ร
เทียบอักษรไทย
[บุ่น]
ความหมาย

ก.แหวกออก,แหวกเป็นช่องเข้าไป; เช่น หน่อบุ่น - หน่อไม้ที่แหวกแทงออกมาจากใต้ดิน; หน่อชนิดที่แตกออกจากตาไม้ เรียก หน่อต๋า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บุ่น (บุ่ร)