หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บุญก๊ำบุญจู
อักษรล้านนา
บุญคาฯบุญชู
เทียบอักษรไทย
[บุญค้ำบุญชู]
ความหมาย

ก.ประสบความสุขความเจริญหรือผลสำเร็จเพราะผลแห่งการทำความดี, คำ อวยพรที่ผู้ใหญ่ให้แก่ผู้น้อยหรือผู้ใต้บังคับบัญชา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บุญก๊ำบุญจู (บุญคาฯบุญชู)