หน้าหลัก
บุญก๊ำบุญจู
บุญคาฯบุญชู
[บุญค้ำบุญชู]

ก.ประสบความสุขความเจริญหรือผลสำเร็จเพราะผลแห่งการทำความดี, คำ อวยพรที่ผู้ใหญ่ให้แก่ผู้น้อยหรือผู้ใต้บังคับบัญชา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บุญก๊ำบุญจู (บุญคาฯบุญชู)