หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บุญ
อักษรล้านนา
บุญ
เทียบอักษรไทย
[บุญ]
ความหมาย

ก.กุศล,กุศลธรรม,ความดี,ความสุข,ความประพฤติชอบทางกายวาจาใจ,เครื่องชำระสันดาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บุญ (บุญ)