หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บืนออก
อักษรล้านนา
บืนฯออฯก
เทียบอักษรไทย
[บืนออก]
ความหมาย

ก.บานออก,พองออก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บืนออก (บืนฯออฯก)