หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บืนบือ
อักษรล้านนา
บืนฯบื
เทียบอักษรไทย
[บืนบือ]
ความหมาย

น.สิ่งของขนาดเล็กยื่นออก เช่น ปากหมู เรียก บืนบือหมู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บืนบือ (บืนฯบื)