หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บืด
อักษรล้านนา
บืดฯ
เทียบอักษรไทย
[บืด]
ความหมาย

ก.เจาะ,เฉาะ,ขยายออก,ถ่างออก เช่น ฮูดังบืด - จมูกบาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บืด (บืดฯ)