หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บึ๋ดเดียว
อักษรล้านนา
บึดฯดยฯว
เทียบอักษรไทย
[บึดเดียว]
ความหมาย

ว.ประเดี๋ยวเดียว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บึ๋ดเดียว (บึดฯดยฯว)