หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บึ๋ดนึ่งก่อน
อักษรล้านนา
บึดฯนึ่งฯก่อฯร
เทียบอักษรไทย
[บึดนึ่งก่อน]
ความหมาย

ดู...บึ๋ดก่อน

ออกเสียงล้านนา
บึ๋ดก่อน
อักษรล้านนา
บึดฯก่อฯร
เทียบอักษรไทย
[บึดก่อน]
ความหมาย

ก.ขอเวลาสักครู่; บึ๋ดนึ่งก่อน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บึ๋ดนึ่งก่อน (บึดฯนึ่งฯก่อฯร)