หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
บึ๋ดนึ่ง
อักษรล้านนา
บึดฯนึ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[บึดนึ่ง]
ความหมาย

ก.สักครู่หนึ่ง,ขณะหนึ่ง,เวลาหนึ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บึ๋ดนึ่ง (บึดฯนึ่งฯ)