หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บึ๋ด
อักษรล้านนา
บึดฯ
เทียบอักษรไทย
[บึด]
ความหมาย

ก.สักครู่,ชั่วครู่,ชั่วขณะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บึ๋ด (บึดฯ)