หน้าหลัก
บี่ไห้
บี่ไห้
บี่ไห้
[บี่ไห้]

ก.เบะปากร้องไห้,ทำท่าจะร้องไห้

บี่ไห้
บี่ไห้
[บี่ไห้]

ก.เบะปากร้องไห้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บี่ไห้ (บี่ไห้)