หน้าหลัก
บี่
บี่
[บี่]

ก.คลี่ออก,เบะออก,เปิดออก

บี่
บี่
[บี่]

ก.เบะออก,เปิดออก,คลี่ออก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บี่ (บี่)