หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บี่
อักษรล้านนา
บี่
เทียบอักษรไทย
[บี่]
ความหมาย

ก.คลี่ออก,เบะออก,เปิดออก

ออกเสียงล้านนา
บี่
อักษรล้านนา
บี่
เทียบอักษรไทย
[บี่]
ความหมาย

ก.เบะออก,เปิดออก,คลี่ออก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บี่ (บี่)